Sadržaj se učitava...
FOI Radovi search apps mdi-login mdi-home Početna mdi-text-account Teme prema mentoru/ici mdi-script-text-key-outline Teme prema ključnim riječima mdi-lifebuoy Upute mdi-calendar-multiselect Zakazane usmene obrane Osnovne informacije Aplikacija FOI Radovi namijenjena je automatiziranju postupka prijavljivanja, izrade i ocjenjivanja završnog ili diplomskog rada na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta organizacije i informatike. Putem ove aplikacije studenti mogu pretraživati teme, odabrati željenu temu te po završetku predati digitalnu verziju rada. Pravilnici Pravilnik o završnom i diplomskom radu (pdf)
Preporuke citiranja i referenciranja primjenom stila referenciranja APA (pdf)
Preporuke citiranja i referenciranja primjenom stila referenciranja IEEE (pdf)
Smjernice vezane uz vremenski okvir (pdf)
Predložak Predložak za pisanje završnog/diplomskog rada (docx)
Predložak za pisanje završnog/diplomskog rada (LaTeX)
Procedura
 1. Upisivanjem u sustav mentori/ce predlažu teme o kojima se raspravlja na katedrama, a šef/ica katedre naknadno objavljuje odobrene teme svoje katedre u skladu s rokovima definiranima u Pravilniku o završnom i diplomskom radu. Teme nakon objave postaju vidljive studentima.
 2. Student/ica može rezervirati temu ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
  • Tema mora biti slobodna.
  • Student/ica mora imati upisanu završnu godinu studija i predmet Završni/Diplomski rad.
  • Student/ica mora imati odslušanu radionicu o izradi završnih/diplomskih radova (iznimno riješen test samoprocjene).
  • Upisani studijski program studenta/ice (ako postoji na studiju) mora odgovarati studijskom programu za koji je tema predviđena.
  • Rezervacije za određene studije moguće su samo u unaprijed određenom vremenskom periodu.
  • Student/ica ima ograničenje po studiju, pa ako je upisan samo jedan studijski program, može rezervirati samo jednu temu.
  • Nije moguća rezervacija teme koja je ranije već bila rezervirana od strane studenta/ice. Odnosno, ako je iz nekog razloga otkazana rezervacije za neku temu, istu temu student/ica ne može rezervirati.
  • Mentori/ce unutar akademske godine imaju kvotu radova po studiju (ovisno o broju prvi put upisanih studenata/ica u završnu godinu studija) i ukupnu kvotu za sve studije (20 radova).
  • Student/ica mora obavezno kontaktirati mentora/icu putem sustava poruka u aplikaciji, osobno ili putem e-maila vezano uz mogućnost rezervacije teme rada.
 3. Mentor/ica prihvaća ili odbija rezervaciju teme.
 4. U slučaju odbijanja rezervacije, student/ica rezervira drugu temu, a u slučaju prihvaćanja rezervacije, student/ica u dogovoru s mentorom/icom počinje pisanje rada.
 5. Nakon izrade rada student/ica predaje digitalnu verziju rada u sustav. Prvo je potrebno predati radnu verziju, jednu ili više njih na koje student/ica dobije komentare od mentora/ice. Nakon što mentor/ica potvrdi ispravnost radne verzije, student/ica predaje finalnu verziju.
 6. Mentor/ica potvrđuje finalnu verziju ili pretvara finalnu verziju u radnu i vraća na doradu.
 7. Nakon prihvaćanja finalne verzije rada od strane mentora/ice, student/ica plaća troškove završetka studija i postavlja u sustav potvrdu o uplati.
 8. Potvrdu o podmirenju svih dugovanja studenta/ice prema Fakultetu potvrđuju u sustavu za to ovlaštene osobe iz računovodstva i knjižnice. Ako student/ica ima dugovanja prema Fakultetu, bit će kontaktiran/a od strane ovlaštene osobe.
 9. Student/ica u sustavu potvrđuje izjavu o izvornosti i predaju finalne verzije rada.
 10. Referada printa Obrazac B koji sadrži unaprijed potvrđene izjave studenta/ice i potvrdu o podmirenju svih dugovanja, te u sustavu potvrđuje da student/ica zadovoljava sve formalne uvjete za obranu rada.
 11. Mentor/ica određuje mjesto i vrijeme obrane.
 12. Referada potvrđuje zakazano mjesto i vrijeme obrane.
 13. Nakon održane obrane, u sustavu se popunjava obrazac Zapisnika o obrani završnog/diplomskog rada te se obrana odmah zaključuje.
 14. Student/ica podiže Uvjerenje o završetku studija u studentskoj referadi nakon obrane i upisa podataka o obrani u sustav.
 15. Metapodaci i rad objavljuju se u sustavu Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) prema uvjetima koje je postavio/la student/ica.
2023 © Fakultet organizacije i informatike, Centar za razvoj programskih proizvoda